0

Rüyada ESMA-ÜL HÜSNA’dan esmalar görmek

esmaül HüsnaEsma-ül hüsna, Allahü tealanın güzel isimleri demektir.

Rüyada Esma-ül hüsna, Allah’ın isimlerinden birini görmek, işitmek oldukça hayırlı bir rüyadır ve çok dikkatli yorumlanmalıdır. Size çok önemli bir mesaj vermektedir.

Bu güzel isimlerin rüya tabiri için her bir ismin kendi açıklaması okunmalıdır.

1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah.

Bu ism-i şerif, Cenab-ı Hakk’ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlahi sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi manalarına delalet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz. Bu isim, Allah’tan başkasına mecazen de verilemez. Diğer isimlerinden bazılarının, Allah’tan başkasına isim olarak verilmesi caizdir.

2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

3- Er-Rahim: Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden.

4- El-Melik: Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

5- El-Kuddûs: Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise layık olan.

6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selam eden.

7- El-Mü’min: Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren.

8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.

9- El-Aziz: İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen.

10- El-Cebbar: Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen.

11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri yok.

12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.

13- El-Bari: Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.

14- El-Musavvir: Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan.

15- El-Gaffar: Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan.

16- El-Kahhar: Her istediğini yapacak güçte olan, galip ve hakim.

17- El-Vehhab: Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden.

18- Er-Razzak: Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

19- El-Fettah: Her türlü sıkıntıları gideren.

20- El-Alim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen.

21- El-Kabıd: Dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan.

22- El-Basıt: Dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren.

23- El-Hafıd: Kafir ve facirleri alçaltan.

24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten.

25- El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden.

26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden.

27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten, duaları kabul eden.

28- El-Basir: Gizli açık, her şeyi en iyi gören.

29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmet sahibi.

30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

31- El-Latif: Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan.

32- El-Habir: Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.

33- El-Halim: Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi.

34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.

35- El-Gafûr: Affı, mağfireti bol.

36- Eş-Şekûr: Az amele, çok sevap veren.

37- El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce.

38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.

39- El-Hafiz: Her şeyi koruyucu olan.

40- El-Mukit: Rızıkları yaratan.

41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.

42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan.

43- El-Kerim: Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.

44- Er-Rakib: Her varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran.

45- El-Mucib: Duaları, istekleri kabul eden.

46- El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.

47- El-Hakim: Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.

48- El-Vedûd: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

49- El-Mecid: Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan.

50- El-Bais: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.

51- Eş-Şehid: Zamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan.

52- El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

53- El-Vekil: Kulların işlerini bitiren. Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.

54- El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

55- El-Metin: Kuvvet ve kudret menbaı, pek güçlü.

56- El-Veliyy: Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden.

57- El-Hamid: Her türlü hamd ve senaya layık olan.

58- El-Muhsi: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.

59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.

60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

61- El-Muhyi: İhya eden, yarattıklarına can veren.

62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran.

63- El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.

64- El-Kayyûm: Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan.

65- El-Vacid: Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.

66- El-Macid: Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.

67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.

68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.

69- El-Kadir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.

70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

71- El-Mukaddim: Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan.

72- El-Muahhir: Dilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan.

73- El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.

74- El-ahir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.

75- Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen.

76- El-Batın: Aklın tasavvurundan gizli olan.

77- El-Vali: Bütün kainatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan.

78- El-Müteali: Son derece yüce olan.

79- El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olan.

80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.

81- El-Müntekım: Asilerin, zalimlerin cezasını veren.

82- El-Afüvv: Affı çok olan, günahları mağfiret eden.

83- Er-Raûf: Çok merhametli, pek şefkatli.

84- Malik-ül Mülk: Mülkün, her varlığın sahibi.

85- Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

86- El-Muksit: Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan.

87- El-Cami: İki zıttı bir arada bulunduran. Kıyamette her mahlûkatı bir araya toplayan.

88- El-Ganiyy: İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey Ona muhtaç olan.

89- El-Mugni: Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden.

90- El-Mani: Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.

91- Ed-Darr: Elem, zarar verenleri yaratan.

92- En-Nafi: Fayda veren şeyleri yaratan.

93- En-Nûr: alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.

94- El-Hadi: Hidayet veren.

95- El-Bedi: Misalsiz, örneksiz harikalar yaratan. (Eşi ve benzeri olmayan).

96- El-Baki: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.

97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan.

98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.

99- Es-Sabûr: Ceza vermede, acele etmeyen

Rüyada Esmaül Hüsna’dan isimler görüp okuyan için yorumlar olumludur.

Rüyalar genellikle ;bilindiği üzere bir rüyanın yorumlanmasında içinde bulunduğunuz ruh hali, yaşınız, cinsiyet, eğitiminiz ve sosyal durumu, rüyayı görme zamanı, gerçek yaşamınızdaki endişeleriniz ve sevinçleriniz ile rüyadaki diğer tüm faktörler ve unsurların rengi, durumu, miktarı, nitelikleri birlikte değerlendirilmeli ve mümkün olabildiği kadar konuya pozitif yaklaşarak açıklama yapılmalıdır.

ALLAH Esmaül Hüsna’daki birinci isimdir. Adedi : 66 Yıldızı : Güneş Anlamı : Tanrı ve Şeytan, Aydınlık ve Karanlık, Bilgi ve cehalet, Pozitif ve Negatif, İyilik ve kötülüğün tek kaynağı olan. Yorumu : Bu bir anahtar kelimedir. Bir çok yerde ve konuda kullanılır fakat sadece sözlü olarak. Vefk, Muska ya da Talisman gibi şeylerde yazılı olarak kullanılamaz.

ER RAHMAN Esmaül Hüsna’daki 2. isimdir. Adedi : 298 Yıldızı : Güneş Anlamı : Affedip, merhamet eden. İnayet ve ihsanda bulunan. Yorumu : Yardım sağlamak. İşlerin düzelmesi. Korku ya da bunalımdan kurtulmak. İsteklerin olması. Hayranlık ve saygınlık kazanmak. Kuvvetlendirici ve düzeltici esmadır. Tek kullanılmaz. Diğer esmalarla birleştirilir.

 

ER RAHİM Esmaül Hüsna’daki 3. isimdir. Adedi : 258 Yıldızı : Güneş Anlamı : Şefkat ve merhameti sınırsız olan. İnayeti her şeyi kapsayan. Yorumu : Rızk sağlamak. İnsanların arasını düzeltmek. Şifa ve refah. Bu esma da tek başına kullanılmaz. Diğer bir ya da iki esma ile kombine edilmelidir.

EL MELİK Esmaül Hüsna’daki 4. isimdir. Adedi : 90 Yıldızı : Güneş Anlamı : Evrenin sahibi ve hükümdarı. Yorumu : Bir insan ya da bir şeylere sahip olmak Bir kimse üzerinde etki kurmak.

EL KUDDÜS Esmaül Hüsna’daki 5. isimdir. Adedi : 170 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : Temiz olan. Hata ve eksikliği olmayan. Yorumu : Kişiyi maddi, manevi sıkıntılardan kurtarır. Bolluk. Medyumluğu geliştirmek. Ruhsal ve fiziksel şifa. Ahlaken güçlenmek.

 

ES SELAM Esmaül Hüsna’daki 6. isimdir. Adedi : 131 Yıldızı : Güneş Anlamı : Tehlikeden kurtaran. Hiçbir şeyden zarar görmeyen. Yorumu : Rızk. Başarı. Ruhsal şifa. Dilek ve isteklerin önemli kimseler tarafından kabul edilmesi. Zorluktan selamete çıkmak. Rahata kavuşmak. Bu esma evlenme ve evlendirme işlerinde de faydalı olur fakat tek olarak kullanılmaz.

EL MÜMİN Esmaül Hüsna’daki 7. isimdir. Adedi : 174 Yıldızı : Ay Anlamı : Azaptan kurtaran. Kendisine sığınanlara aman veren. İman ışığı uyandıran. Yorumu : Dini duygu ve anlayışı arttırmak. Kişinin manen rahatlaması.

EL MÜHEYMİN Esmaül Hüsna’daki 8. isimdir. Adedi : 145 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : Gözetici ve koruyucu. Yorumu : Bu esma sezgilerin artırmasında kullanılır.

EL AZİZ Esmaül Hüsna’daki 9. isimdir. Adedi : 94 Yıldızı : Güneş Anlamı : Mağlup edilmeyen ve hükümlerinde mutlak galip olan. Yorumu : Yücelticidir. İstenen bir kimse üzerinde hakimiyet kurdurtur.

EL CEBBAR Esmaül Hüsna’daki 10. isimdir. Adedi : 206 Yıldızı : Mars Anlamı : Emirlerine karşı gelinemeyen. Kırıkları yenileyen. Yorumu : Kişiyi herhangi bir konuda zorlamak. Zorlayıcı bir etki olmasına rağmen sert bir çalışma vermez, kişinin kendisi de farkında olmadan, kendi içinden geliyormuş gibi etki gösterir.

EL MÜTEKEBBİR Esmaül Hüsna’daki 11. isimdir. Adedi : 662 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : Büyüklüğünü herşeyde gösteren. Herşeyde büyüklüğü görülen. Yorumu : Korunma. Korunma. Güç ve iktidar kazanmak.

EL HALİK Esmaül Hüsna’daki 12. isimdir. Adedi : 371 Yıldızı : Güneş Anlamı : Yoktan yaratan. Her şeyi önceden belirleyen. Yorumu : Bu esma sıkıntıdan kurtulma ve kurtarmada kullanılır fakat dünyasal amaçlarla kulanıldığı zaman fazla etkili değildir.

EL BARİ Esmaül Hüsna’daki 13. isimdir. Adedi : 214 Yıldızı : Güneş Anlamı : Her şeyi en uygun durumda yaratan. Yorumu : Baskıları sona erdirip, sıkıntı veren konulardan kurtarır.

EL MUSAVVİR Esmaül Hüsna’daki 14. isimdir. Adedi : 336 Yıldızı : Ay Anlamı : Şekil veren. Yorumu : Sanat ve meslekte başarı. Herhangi bir şeyi oluşturmak. İstenen bir kimsenin rüyasına girmek. Kadınların kolay doğum yapması. Bu esma senkronizasyon sağlayıcı olarak da kullanılır.

EL GAFFAR Esmaül Hüsna’daki 15. isimdir. Adedi : 1281 Yıldızı : Venüs Anlamı : Affı sınırsız olan. Kendisine, kulun günahlarını unutturan. Yorumu : Kişileri barıştırma ve sakinleştirmek.

EL KAHHAR Esmaül Hüsna’daki 16. isimdir. Adedi : 306 Yıldızı : Mars Anlamı : Her istediğini yapmaya gücü yeten. Hükümlerinde galip ve hakim olan. Yorumu : Başka birisine sıkıntı ve kahır çektirmek. Kişinin kendisini disipline edip, istemediği hislerden kurtulması.

EL VEHHAB Esmaül Hüsna’daki 17. isimdir. Adedi : 14 Yıldızı : Venüs Anlamı : Nimetleri karşılıksız ihsan eden. Yorumu : Rızk ve maddi çıkar sağlamak.

ER REZZAK Esmaül Hüsna’daki 18. isimdir. Adedi : 308 Yıldızı : Venüs Anlamı : İhtiyaç duyulan her şeyi veren. Yorumu : Rızk sağlamak. Para kazanmak. Dünyasal menfaat ve bolluk.

EL FETTAH Esmaül Hüsna’daki 19. isimdir. Adedi : 489 Yıldızı : Merkür Anlamı : Kapıları açan. Zorlukları çözen. Yorumu : Rızk. Evlilik çalışmaları için iyidir fakat vefkinin hazırlanması şarttır. Bu esmanın gerek başka boyutlarla iletişim kurmak gerek Astral aleme kapılar açmak gibi işlerde kullanılması mümkündür. Mesela bir başka boyuttan bir varlık davet edilirken resmi çalışmaya bu esma da dahil edilip, çalışma öncesi uygun görüldüğü kadar zikredilmesi mümkündür. Bu esmanın Musavvir ismi ile birleştirilmesi özellikle davet çalışmalarında çok faydalıdır.

EL ALİM Esmaül Hüsna’daki 20. isimdir. Adedi : 150 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : Her şeyi bilen. Bilimi sınırsız ve kendisine has olan. Yorumu : Bu esmanın, çocukların ve gençlerin eğitimde ve imtihanda başarılı olmaları için kullanılması mümkündür.

EL KAABIZ Esmaül Hüsna’daki 21. isimdir. Adedi :903 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : Sıkan. Daraltan. Yorumu : İstenen bir kimseye büyük sıkıntılar vermek.

EL BASIT Esmaül Hüsna’daki 22. isimdir. Adedi : 72 Yıldızı : Venüs Anlamı : Açan. Genişleten. Yorumu : Ruhsal şifa. Ruhsal güzellik ve rahatlık.

EL HAFID Esmaül Hüsna’daki 23. isimdir. Adedi : 1481 Yıldızı : Güneş Anlamı : Alçaltan, yokluğa, hastalığa, cehle dönüştüren. (Başka bir anlatımla: Her şeyi negatif hale sokan). Yorumu : Kişiye lanet. İş bozmak. Yok etmek.

ER RAFİ Esmaül Hüsna’daki 24. isimdir. Adedi : 351 Yıldızı : Güneş Anlamı : Yükseltip, kaldıran. Dereceleri arttıran. (Başka bir ifadeyle: Her şeyi pozitife dönüştüren). Yorumu : Güç ve itibar kazanmak. İktidar sahibi olmak.

EL MUİZ Esmaül Hüsna’daki 25. isimdir. Adedi : 117 Yıldızı : Güneş Anlamı : İzzet veren. Şereflendiren. Yorumu : İtibar ve şeref kazanmak. Bu esma ile yapılacak olan çalışmalar, “Muidül Muiz” şeklinde yapılırsa çok daha etkili olur.

EL MÜZİL Esmaül Hüsna’daki 26. isimdir. Adedi : 770 Yıldızı : Mars Anlamı : Kötü ve sefil eden. Süründüren. İktidar ve şerefi alan. Sıkıntı çektiren. Yorumu : Kahır. Ölüm. Düşmana üstün gelmek.

ES SEMİ Esmaül Hüsna’daki 27. isimdir. Adedi :80 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : Herşeyi duyan. Yorumu : Yardım etmek. Ruhsal ve psikolojik sağlığa yardımcıdır. Daha az oranda da kulak medyumluğu, Aşk, sevgi, cinsel baştan çıkartmalar.

EL BASİR Esmaül Hüsna’daki 28 . isimdir. Adedi : 302 Yıldızı : Güneş Anlamı : Herşeyi gören. Yorumu : Kişinin zihninin açılması. Vizyon. İmajinasyon. Görücü medyumluğa yardımcı olabilir.

EL HAKEM Esmaül Hüsna’daki 29. isimdir. Adedi : 68 Yıldızı : Güneş Anlamı : Hakkı yerine getiren. Hakla hükmeden. Yorumu : İsteklerin kabul edilmesi ve hukuksal işler. Mahkemeler.

EL ADİL Esmaül Hüsna’daki 30. isimdir. Adedi : 104 Yıldızı : Güneş Anlamı : Sınırsız adaletli. Yorumu : Bu esmanın, diğer esmalarla birleştirilerek, kişiyi yükseltici güç olarak kullanılması olasıdır.

EL LATİF Esmaül Hüsna’daki 31. isimdir. Adedi : 129 Yıldızı : Venüs Anlamı : Her şeyin bütün inceliğini bilen. En ince şeyleri yaratan. Yorumu : Dileklerin olması. Sevgi ve beğeni kazanmak. Astral kontaklar kurmak. Cin, ruh ve diğer varlıkların çağırılışı. Şifa. Klasik yorumların aksine bu esma ölüm veya kahır gibi sert çalışmalar vermez.

EL HABİR Esmaül Hüsna’daki 32. isimdir. Adedi : 812 Yıldızı : Güneş Anlamı : Herşeyin gizli yanını bilen. Yorumu : Bu esma, klasik yorumlarda görülebileceği gibi, kişinin istihare denilen yöntemle bir şeyi kendi rüyasında görmesinden ziyade, başka bir insanın rüyasına girmek için kullanılır. Sert etkili esmalarla birleştirildiği takdirde istenen kimsenin evinde poltegeist olaylara, kabuslara ve uykuda korkmalara sebep olur.

EL HALİM Esmaül Hüsna’daki 33. isimdir. Adedi : 88 Yıldızı : Satürn Anlamı : Affı ve bilimi sınırsız olan. Yorumu : Fazla yaramaz çocukları sakinleştirmekte kullanılır.

EL AZİM Esmaül Hüsna’daki 34. isimdir. Adedi : 1020 Yıldızı : Güneş Anlamı : Büyüklüğü sınırsız olan. Yorumu : Kişinin sabrını yükseltmek ve İşinde terfii etmesi.

EL GAFUR Esmaül Hüsna’daki 35. isimdir. Adedi : 1286 Yıldızı : Güneş Anlamı : Suç ve günahları unutturup, bağışlayan. Yorumu : Gaffar ismi ile aynidir. Sakinlik kazanmak ve karşılaşılan insanları rahatlatmak için kullanılır.

EŞ ŞEKÜR Esmaül Hüsna’daki 36. isimdir. Adedi : 526 Yıldızı : Güneş Anlamı : Hoşnutluğu için yapılanların mükafatını veren. Yorumu : Rızk ve şans. Samed ismiyle ayni.

EL ALİ Esmaül Hüsna’daki 37. isimdir. Adedi : 110 Yıldızı : Güneş Anlamı : Yüceliği ve Bilimi sonsuz olan. Yorumu : Kişiyi yüceltmek ve özellikle iş alanında belli sınıflara yükseltmek için kullanılır. Bu esma sert esmalar ve aksi niyetle kullanılırsa etkisi tam olarak tersine döner.

EL KEBİR Esmaül Hüsna’daki 38. isimdir. Adedi : 232 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : Büyüklüğü kendisinden başkasınca bilinmeyen. Yorumu : Saygı ve itibar kazanmak.

EL HAFİZ Esmaül Hüsna’daki 39. isimdir. Adedi : 998 Yıldızı : Satürn Anlamı : Herşeyi saklayan. Kaza ve beladan koruyan. Yorumu : Koruma ve korunma.

EL MUKİT Esmaül Hüsna’daki 40. isimdir. Adedi : 550 Yıldızı : Güneş Anlamı : Rızkları verip, ulaştıran. Yorumu : Rızk ve kişiyi zenginleştirmek. EL HASİB Esmaül Hüsna’daki 41. isimdir. Adedi : 80 Yıldızı : Venüs Anlamı : Herşeyin hesabını tutan. Yorumu : Parayla ilgili işlerde kullanılır. Paranın çoğalması ve belli bir düzeye gelmesi.

EL CELİL Esmaül Hüsna’daki 42. isimdir. Adedi : 73 Yıldızı : Güneş Anlamı : Şanı, azameti, ululuğu büyük olan. Yorumu : Güçlü olmak. İnsanlar üzerinde etki sağlamak.

EL KERİM Esmaül Hüsna’daki 43. isimdir. Adedi : 270 Yıldızı : Venüs Anlamı : Keremi sınırsız derecede bol olan. Yorumu : Para için kullanılır fakat bu esmayı kişi ancak kendisi için kullanabilir. Başka birisi adına çalışılamaz. ER RAKİB Esmaül Hüsna’daki 44. isimdir. Adedi : 312 Yıldızı : Venüs Anlamı : Herşeyin üzerinde gözcü olan ve herşeyi murakabesi altında tutan. Yorumu : Koruma, korunma. Hafızayı güçlendirmek. Manyetik güç kazanmak. Mistik anlayışı arttırabilmek. Başka esmalarla birleştirildiği takdirde sevgi ve cinsel baştan çıkartma işlemlerinde kullanılabilir.

EL MÜCİB Esmaül Hüsna’daki 45. isimdir. Adedi : 55 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : İstekleri veren. Yorumu : Sevgi ve beğeni kazanma işlemlerinde kullanılır fakat fazla etkili değildir.

EL VASİ Esmaül Hüsna’daki 46. isimdir. Adedi : 137 Yıldızı : Ay Anlamı : Asla darlığa düşmeyen ve çok hoşgörülü olan. Yorumu : Sağlık. Rızk. Ahlaki değerlerde güçlenme. Bolluk. Bu esma kullanan kişiye iyimserlik ve aşırı güven verdiği için aldatıcı olabilir. Eğer kötü amaçlarla, dağıtıcı olarak kullanılırsa darmadağın eder. Bunu, hedef kimseye aşırı güven duyguları vererek yapar.

EL HAKİM Esmaül Hüsna’daki 47. isimdir. Adedi : 78 Yıldızı : Venüs Anlamı : Emir ve işleri hikmetli olan. Yorumu : İnsanı yönetici konumlara getirir. Bir insanı çevreden ya da bir yerden def etmek için de kullanılır. Bir insana hakim olmayı da sağlar.

EL VEDUD Esmaül Hüsna’daki 48. isimdir. Adedi : 20 Yıldızı : Ay Anlamı : Sevilip, dostluğu kazanılmaya en fazla layik olan. Yorumu : Barıştırma. Aşk. Sevgi. Cinsel baştan çıkartmalar.

EL MECİD Esmaül Hüsna’daki 49. isimdir. Adedi : 57 Yıldızı : Venüs Anlamı : Şanı, şerefi, parlaklığı yüce olan. Yorumu : Rızk sağlamak. Otorite ve ikdidar kazanmak.

EL BAİS Esmaül Hüsna’daki 50. isimdir. Adedi : 573 Yıldızı : Güneş Anlamı : Sebep olan. Ölüleri dirilten. Yorumu : Alacağını kurtarmak.

EŞ ŞEHİD Esmaül Hüsna’daki 51. isimdir. Adedi : 319 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : Her zamanda ve her mekanda hazır bulunan. Yorumu : İtibar kazanmak. Medyumluğu geliştirmek.

EL HAK Esmaül Hüsna’daki 52. isimdir. Adedi : 108 Yıldızı : Güneş Anlamı : Varlığı değişmeden duran. Yorumu : Yalandan korunma.

EL VEKİL Esmaül Hüsna’daki 53. isimdir. Adedi : 66 Yıldızı : Venüs Anlamı : Kendisini vekil kılanların bütün işlerini yapan. Yorumu : İşini başkasına yaptırmak. Birisini kendine temsilci kılmak.

EL KAVİ Esmaül Hüsna’daki 54. isimdir. Adedi : 116 Yıldızı : Mars Anlamı : Yenilmeyen. Güçlü olan. Yorumu : Vücut direnci sağlar. Diğer esmalar için güçlendiricidir.

EL METİN Esmaül Hüsna’daki 55. isimdir. Adedi : 500 Yıldızı : Venüs Anlamı : Çok sağlam olan. Yorumu : Şifa ve dayanıklılık.

EL VELİ Esmaül Hüsna’daki 56. isimdir. Adedi : 46 Yıldızı : Satürn Anlamı : Şefkat ve iyilik gösteren. Yorumu : Hikmet sahibi olmak. Şifa ve şifacılık.

EL HAMİD Esmaül Hüsna’daki 57. isimdir. Adedi : 66 Yıldızı : Jüpiter. Anlamı : Tek öğülüp, hamdedilecek olan. Yorumu : Kişiyi yüceltmek. Şifa. Sosyal seviyede, meslekte ve Astral katlarda yükselmek.

EL MUHSİ Esmaül Hüsna’daki 58. isimdir. Adedi : 148 Yıldızı : Güneş Anlamı : Her şeyin sayısını bilen. Yorumu : Zeka kazanmak.

EL MÜBDİ Esmaül Hüsna’daki 59. isimdir. Adedi : 57 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : Herşeyi ilk başta, örneksiz olarak yaratan. Yorumu : Başarı kazanmak.

EL MUİD Esmaül Hüsna’daki 60. isimdir. Adedi : 124 Yıldızı : Satürn Anlamı : Yok ettikten sonra tekrar dirilten. Yorumu : Kişinin mevkii ve üstünlük kazanması.

EL MUHYİ Esmaül Hüsna’daki 61. isimdir. Adedi : 68 Yıldızı : Venüs Anlamı : Dirilten. Can veren. Yorumu : Şifa ve Şifacılık.

EL MÜMİT Esmaül Hüsna’daki 62. isimdir. Adedi : 490 Yıldızı : Mars Anlamı : Öldüren, mahveden. Ölümü meydana getiren. Yorumu : Kahır. Ölüm. Kahhar ile birleştirildiği takdirde çok etkili olur.

EL HAYY Esmaül Hüsna’daki 63. isimdir. Adedi : 18 Yıldızı : Güneş Anlamı : Diriliği sınırsız olup, herşeye hayat veren. Yorumu : Fiziksel güçlenme ve hedef alınan kimseyi geliştirmek.

EL KAYYUM Esmaül Hüsna’daki 64. isimdir. Adedi : 150 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : Varlığıyla evreni ayakta tutan. Yorumu : Medyumluğun geliştirilmesi. Cin ve ruh obsesyon ve posesyonlarının tedavisi. Beğeni ve saygınlık kazanmak.

EL VACİD Esmaül Hüsna’daki 65. isimdir. Adedi : 14 Yıldızı : Satürn Anlamı : İstediğini, istediği anda bulan. Yorumu : Kişinin, başka birisinin kendisni terk etmesine engel olması.

EL MACİD Esmaül Hüsna’daki 66. isimdir. Adedi : 48 Yıldızı : Venüs Anlamı : Parlaklığı büyük, cömertliği sonsuz olan. Yorumu :Yükselme ve işlerin iyiye gitmesi.

EL VAHİDÜLAHAD Esmaül Hüsna’daki 67. isimdir. Adedi : 63 Yıldızı : Mars Anlamı : Tek olan. Benzeri ve ortağı olmayan. Yorumu : Rızk, saygınlık ve iktidar kazanmak.

ES SAMED Esmaül Hüsna’daki 68. isimdir. Adedi : 134 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : İstekleri veren. Izdırapları gideren. Yorumu : Şans açılması. Rızk. İstenilen şeyleri elde etmek için başka esmalarla birleştirilerek kullanılır.

EL KAADİR Esmaül Hüsna’daki 69. isimdir. Adedi : 305 Yıldızı : Güneş Anlamı : Her istediğini yapabilen. Yorumu : Güç ve kuvvet kazanmak. Düşmandan korunmak. Bilim ve sanatta başarı.

EL MUKTEDİR Esmaül Hüsna’daki 70. isimdir. Adedi : 744 Yıldızı : Güneş Anlamı : Her varlığı kendi gücü altında tutan. Yorumu : Başarı. Şifa. Kişinin, eşini kendisine bağlaması. Kahhar ile birleştirilerek kahır işlerinde güçlü olur.

EL MUKADDİM Esmaül Hüsna’daki 71. isimdir. Adedi : 184 Yıldızı : Satürn Anlamı : İstediğini öne alan. İleriye geçiren. Yorumu : İstenen bir kimseyi, istenen yere getirmek fakat başka esmalarla birleştirilmesi gereklidir.

EL MÜAHHİR Esmaül Hüsna’daki 72. isimdir. Adedi : 847 Yıldızı : Satürn Anlamı : Geri bırakan. Geciktiren. Yorumu : Ayırıcı ve dağıtıcı güçtür. Diğer sert etkili bir esma ile çok güçlü olur. Kişileri, aşırı şeyler yaptırıp, dağıtarak ayırır. Veya birleştirilen esmaya göre kötülük ve büyük belalar çıkartarak ayırır. Bu esma ayrıca, birilerinin, bir yerden çıkmalarını da sağlar.

EL EVVEL Esmaül Hüsna’daki 73. isimdir. Adedi : 37 Yıldızı : Güneş Anlamı : Herşeyin evveli. Yorumu : Bazı duaların gerçekleşmesinde ya da yapılan operasyonların hedefe ulaşmasında hızlandırıcıdır.

EL AHİR Esmaül Hüsna’daki 74. isimdir. Adedi : 801 Yıldızı : Mars Anlamı : Sonsuz. Yorumu : Düşmandan kurtuluş için kullanılır fakat birden bire olan bir kurtuluş sağlamaz. Biraz uğraşarak kurtulma verir. Kırmızı zemin üzerine, gümüş yaldız kalemle ya da beyaz zemine, kırmızı kalemle çalışılmalıdır.

EZ ZAHİR Esmaül Hüsna’daki 75. isimdir. Adedi : 1106 Yıldızı : Satürn Anlamı : Her yerde görülen ve her yere tecelli eden. Yorumu : Sezgi. Zafer kazanmak. İstihare, yani istenen bir şeyin rüyada cevabını görmek. EL BATIN Esmaül Hüsna’daki 76. isimdir. Adedi : 62 Yıldızı : Ay Anlamı : Gizli, görünmez olan. Yorumu : Bir olayın gizli kalmasına yarar ve başkaları tarafından öğrenilmesini önler.

EL VALİ Esmaül Hüsna’daki 77. isimdir. Adedi : 47 Yıldızı : Güneş Anlamı : Evreni tek başına idare eden. Yorumu : Güç arttırmak. Güçlenmek. İşinde terfii etmek.

EL MÜTEAL Esmaül Hüsna’daki 78. isimdir. Adedi : 551 Yıldızı : Satürn Anlamı : Herşeyden üstün ve münezzeh olan. Yorumu : Zafer kazanmak.

EL BERR Esmaül Hüsna’daki 79. isimdir. Adedi : 202 Yıldızı : Venüs Anlamı : İyilik ve ihsanı sınırsız olan. Hoşgörülü olan. Yorumu : Ahlak temizliği ve korunma.

ET TEVVAB Esmaül Hüsna’daki 80. isimdir. Adedi : 409 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : Tevbeleri kabul eden. Yorumu : Ahlak ve rızk kazanmak. EL MÜNTEKİM Esmaül Hüsna’daki 81. isimdir. Adedi : 630 Yıldızı : Mars Anlamı : Ceza veren. Acizlerin intikamını alan. Yorumu : Bu esma niyete göre hem kahır hem de şifa işlerinde kullanılır.

EL AFÜVV Esmaül Hüsna’daki 82. isimdir. Adedi : 165 Yıldızı : Güneş Anlamı : Suçları affeden. Yorumu : Kişiyi çevre baskısından kurtarır. Mesela aile ya da kadınları koca baskısından kurtarmak için kullanılır. Bir anlamda, saptırıcı olarak da kullanmak mümkündür.

ER RAUF Esmaül Hüsna’daki 83. isimdir. Adedi : 387 Yıldızı : Satürn Anlamı : Acıyan. Şefkat ve merhamet eden. Yorumu : Aşk. Cinsel baştan çıkartmalar.

EL MALİKELMÜLK Esmaül Hüsna’daki 84. isimdir. Adedi : 212 Yıldızı : Merkür Anlamı : Mülkün ebedi sahibi. Yorumu : Mülk edinmek.

ZÜLCELALİVELİKRAM Esmaül Hüsna’daki 85. isimdir. Adedi : 1100 Yıldızı : Güneş Anlamı : Büyüklük ve kerem sahibi. Yorumu : Aşk. Sevgi. Saygınlık ve hayranlık kazanmak. Kahır ve hemen hemen herşey.

EL MUKSİT Esmaül Hüsna’daki 86. isimdir. Adedi : 209 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : Herşeyi uyumlu ve yerinde yapan. Yorumu : Rızk ve kişiyi zenginleştirmek.

EL CAMİ Esmaül Hüsna’daki 87. isimdir. Adedi : 114 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : İstediğini, istediği an ve yerde toplayan. Yorumu : Bir araya toplamak bir çok şeyde olur. Klasik yorumlarda görülen, çalınmış şeylerin geri getirilmesinde pek etkili değildir. Bu esmanın kullanım niyetine göre, istenen iş için uygun bir esma ile birleştirilmesi gerekir.

EL GANİ Esmaül Hüsna’daki 88. isimdir. Adedi : 1060 Yıldızı : Güneş Anlamı : Zenginliği sınırsız olan. Yorumu : Rızkı çoğaltan. Toprak ve hasat bereketi.

EL MUGNİ Esmaül Hüsna’daki 89. isimdir. Adedi : 1005 Yıldızı : Venüs Anlamı : İstediğini, istediği kadar zengin eden. Yorumu : Rızk ve parayı bereketlendirmek.

EL MANİ Esmaül Hüsna’daki 90. isimdir. Adedi : 161 Yıldızı : Satürn Anlamı : Engel olan. Yorumu : Engel olmak. Korunma. Düşmandan kurtuluş. İstenen, daha doğrusu, istenmeyen işe uygun bir esma ile birleştirilmelidir. Mesela iki kimsenin birleşmesini engellemek için Ya Maniül Cami, şeklinde kullanılır.

ED DARR Esmaül Hüsna’daki 91. isimdir. Adedi : 1001 Yıldızı : Mars Anlamı : Keder ve sıkıntı verici şeyler yaratan. Yorumu : Kahır. Sıkıntı vermek. İstenen kimseye kabus göstermek. Başka esmalarla birleştirilerek ölüm.

EN NAFİ Esmaül Hüsna’daki 92. isimdir. Adedi : 201 Yıldızı : Satürn Anlamı : Olumlu ve fayda sağlayıcı şeyler yaratan. Yorumu : İş konularında yükseltici olarak kullanılır.

EN NUR Esmaül Hüsna’daki 93. isimdir. Adedi : 256 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : Evreni, varlığıyla aydınlatan. Akıl ve idrak veren. Yorumu : Kişiyi yüceltir ve arıtır.

EL HADİ Esmaül Hüsna’daki 94. isimdir. Adedi : 20 Yıldızı : Güneş Anlamı : Yön veren. Yorumu : Barıştırma. Terfi. İstenen kimseyi yönlendirmek. Olumlu ya da olumsuz kullanılır.

EL BEDİİ Esmaül Hüsna’daki 95. isimdir. Adedi : 86 Yıldızı : Jüpiter Anlamı : Alemleri yoktan yaratan. Yorumu : İşinde terfii etmek fakat yüceltici değildir. Ufak konularda kullanılır.

EL BAKİ Esmaül Hüsna’daki 96. isimdir. Adedi : 113 Yıldızı : Güneş Anlamı : Sonsuz olan. Devam edecek olan. Yorumu : Sağlık kazanmak. Dileklerin yerine gelip, sürekli olmaları.

EL VARİS Esmaül Hüsna’daki 97. isimdir. Adedi : 707 Yıldızı : Venüs Anlamı : Herşeyin sahibi. Yorumu : Kendine ait olanı almak.

ER REŞİD Esmaül Hüsna’daki 98. isimdir. Adedi : 514 Yıldızı : Güneş Anlamı : Bütün işleri kendi takdirine göre yürütüp, sona ulaştıran. Yorumu : Ahlak güzelliği.

ES SABUR Esmaül Hüsna’daki 99. isimdir. Adedi : 298 Yıldızı : Güneş Anlamı : Sınırsız sabrı olan. Yorumu : Sabır ve sabırdan gelen başarı.

Gelen Aramalar rüyada esmaül hüsna okumak,rüyada esmaül hüsna görmek,rüyada esmaül hüsna okuduğunu görmek,rüyada esmaül hüsna,rüyada esmaül hüsnayı okumak,rüyada esmaül hüsna görmek ne demek,yhs-fh_lsonsw,rüyada esmaül hüsnayı görmek,rüyada esmaül hüsna duymak,rüyada esmaül hüsna zikretmek
Şu kategoride: E Tags: , ,

Recent Posts

Paylaşın

Yorumlayın

Gönder
Rüya tabirleri @ 2013 - www.ruyatabirlerioku.net Bağlantılar : rüya tabirleri